Laatste nieuws

26-06-2013

Foutje

lees meer...

26-06-2013

Update site

lees meer...

11-04-2012

Straatvoetbal

lees meer...

[EËN]- school

Onze school is een openbare school. Dit houdt in dat alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar op onze school welkom zijn, ongeacht hun afkomst, nationaliteit of levensovertuiging. We leren de kinderen om rekening te houden met ieders levensbeschouwing en respect te hebben voor de overtuiging van anderen.

Bovenstaande uitgangspunten en doelstellingen hebben er in geresulteerd dat onze locatie enkele jaren geleden een officieel erkende wereldschool werd. Het goed leren omgaan met andere mensen om je heen is van wezenlijk belang voor nu en later. We stellen ons tot doel dat iedereen zich veilig voelt op onze school. Gezien de diversiteit van afkomst, cultuur en godsdienst van onze leerlingen is onze school een duidelijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. We laten weten en zien dat respect en verdraagzaamheid van groot belang zijn.

Echter in 2008 is de naam Wereldschool veranderd en is het scholenproject [EËN] van start gegaan. Het vroegere project Wereldschool werd gecoördineerd door Art. 1. Deze naam (Art. 1) verwijst naar artikel 1 van de Grondwet. Onze school heeft in het schooljaar 2007-2008 de aanvraagprocedure tot erkenning als [EËN] school doorlopen. In juni 2008 is de school officieel erkend als (derde van Nederland) en mag zich nu [EËN] –school noemen: [EËN] Gelijke behandeling voor iedereen.

In vergelijking met de visie van de Wereldschool spreekt de [EËN]-school zich nog verder uit tegen vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. Iederéén moet zich welkom en veilig voelen op onze school, ongeacht verschillen in uiterlijk, land van herkomst, religie, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur en handicap of chronische ziekte. Bij de ingang van de school hangt het nieuwe naambord met het predikaat [EËN]-school met daarop de tekst van Artikel 1 van de Grondwet.

Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

Net als bij het traject Wereldschool moet de school bij de erkenning tot [EËN]-school de officiële verklaring die daarbij hoort onderschrijven. De wens om het predikaat van [EËN]-school te verkrijgen moet schoolbreed gedragen worden, waarbij de teamleden, ouders en bestuur achter dit besluit moeten staan. Minstens één maal per schooljaar organiseren we een activiteit rondom [EËN].

Daarnaast hebben we alle aandacht en inspanning om onze school vrij te houden van ongewenst gedrag als pesten, achterstelling, bedreiging en uitsluiting. Elk jaar moeten we aantonen dat we daadwerkelijk deze inspanningen realiseren. Jaarlijks ontvangen we wij een jaarsticker om te laten zien dat wij aan de voorwaarden van het project [EËN] voldoen. Op onze school is de informatiemap [EËN] Gelijke behandeling voor iedereen aanwezig en deze is ter inzage voor belangstellenden.

Verder verwijzen wij u naar de website van Art. 1: www.art1.nl
 
Websites andere locaties:
Locatie Vrieheide
Locatie Freinet